Documentum

De schrijver van dit boek, een in Canada woonachtige hoogleraar in ruste, leerling van Dr. M. Lloyd-Jones, ziet dit boek als de opvolger van het eerder van zijn hand verschenen boek God le- ren kennen. Deze tweeslag deed me sterk denken aan die van J. A. James (Wat moet ik doen om zalig te worden? en Groeien als christen), en daarom verwachtte ik een soortgelijke opzet als in dat laatste boek: een beschrijving van het wezen en de wijze van deze groei, dus praktisch gericht. Nu bleek dat niet helemaal het geval. Het probleem dat Packer signaleert is, dat de kennis verdwijnt. Hij deelt daarbij de vrees van Hosea: 'Mijn volk vergaat omdat het geen kennis heeft.' Naar zijn mening is kennis van de Bijbelse waarheid niet alleen voor het komen tot Christus, maar juist ook voor het groeien in Hem, absoluut noodzakelijk.
Daar probeert hij met deze uitgave aan mee te werken. Dit gebeurt aan de hand van een viertal hoofdonderwerpen, die elk een aspect van het geloofsleven belichten. In de keuze van die onderwerpen staat hij niet alleen, maar in de traditie van onder andere Richard Baxter en, dichter bij huis, de Heidelberger Catechismus. Hij behandelt namelijk achtereenvolgens het Apostolicum 'de doop en bekering (de Heidelberger Catechismus behandelt de bekering direct volgend op de Sacramenten), het Gebed des Heeren en de Tien Geboden. Die onderwerpen hebben betrekking op respectievelijk de geloofsleer, de geloofsoorsprong en -werking, het geloofsleven in gemeenschap en het geloofsleven in gedrag. Juist ook omdat Packer kennis belangrijk vindt, heeft hij zijn boek speciaal toegespitst op studiekringen. Met het oog hierop heeft hij ieder hoofdonderwerp opgedeeld in zo'n 15 hoofdstukken, waarin hij in twee pagina's vrij veel informatie geeft. Doorgaans is het eerste deel beschouwend, theoretisch van aard en het tweede deel meer persoonlijk. Dat laatste is vooral het geval bij de laatste twee onderwerpen, wat wel begrijpelijk is, omdat juist die twee gaan over het geloofsleven. Bij de bespreking van de Wet is het boek dan ook erg praktisch en concreet. Ter inkadering van het deelonderwerp in het betreffende hoofdstuk worden steeds bijpassende bijbelgedeelten vermeld.. Ook noemt Packer ter verwerking steeds een drietal vragen, waarvan er meestal één direct teruggrijpt op de tekst, één meer verdiepend is, en de laatste vooral persoonlijk. Dit maakt het boek extra geschikt voor gebruik door studiekringen (hierbij valt ook te denken aan jeugdverenigingen). Overigens kleeft hier ook wel een gevaar aan. Ik kan me voorstellen, dat juist het gebruik van een boek met deze titel een bepaald automatisme in de hand werkt, de gedachte dat alle deelnemers gelovigen zijn -hoewel dit natuurlijk niet uit te sluiten is. Weliswaar onderkent Packer dit, en stelt hij regelmatig een toetsende vraag, maar het gevaar blijft bestaan. Daarom acht ik dit boek in de eerste plaats geschikt voor persoonlijke bijbelstudie en vervolgens met de nodige voorzichtigheid voor een groepsbespreking. Wat de inhoud betreft kan ik Groei- en in Christus zeker aanbevelen. Het boek is namelijk niet alleen praktisch, maar vooral ook evenwichtig. Veel boeken over geestelijke groei komen uit evangelische hoek. Daarom is het waardevol, dat er met dit boek opnieuw aandacht voor gekomen is vanuit gereformeerd-evangelicale hoek. De vertaler van de biografie van Packer heeft namelijk zeker wat betreft de plaatsing in een traditie gelijk: 'De laatste der puriteinen.1 In navolging van deze Angelsaksische godgeleerden heeft Packer niet alleen veel aandacht voor Gods verbond en beloften (wat ook sterk naar voren komt in het opnemen van een gedeelte over de doop, waarin hij, evenals indertijd John Bunyan, de gezamenlijke waarde van zowel volwassen- als kinderdoop benadrukt), maar ook voor Zijn rechtvaardigheid en heiligheid, en dus de menselijke zondigheid. Daarom zou ik willen zeggen: een goede puritein in een nieuw jasje.

Rinie van Reenen

1 Alister E. MacGrath, De laatste der puriteinen, Zoetenneer 2000.

Bron: Documentum, januari 2003

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584