Try it out
Lees hoofdstuk 1
Het kruis in de Kolossenzenbrief
 
Boek kaft: Het kruis in de Kolossenzenbrief

Hoofdstuk 1

PAULUS AAN DE KOLOSSENZENDe brief van de apostel Paulus aan de christenen te Kolosse zal het onderwerp zijn van deze bijbelstudies. Ons hoofddoel zal zijn de speciale nadruk te bestuderen, die Paulus in zijn brief legt op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Bij de overdenking daarvan zullen wij met Gods hulp trachten te begrijpen welke betekenis dat kruis heeft in zijn praktische toepassing op ons eigen leven.
Wij zullen deze studie beginnen met het achtereenvolgens beschouwen van de stad Kolosse, waar de christelijke gelovigen aan wie deze brief werd geschreven, woonden, de schrijver en de overbrengers van deze brief. Wij zullen dan beter in staat zijn de achtergrond te overdenken: de bijzondere omstandigheden die Paulus ertoe gebracht hebben deze brief te schrijven.

De stad Kolosse

Kolosse was een kleine stad, ongeveer tweehonderd kilometer ten oosten van Efeze in Klein-Azië. In de tijd van Paulus was het een onbelangrijke plaats, een stad in verval, een stad vergeten door de mensen – maar niet door God. Onwillekeurig voel ik wat een bemoediging het moet zijn voor u, die uit dorpjes en kleine steden komt, om te bedenken dat één van de geweldigste brieven die ooit geschreven werden, gericht was tot zo’n klein stadje. God heeft u, die in kleine plaatsen woont, niet vergeten. Wij horen zo dikwijls hoe eenzaam u zich voelt en hoe moeilijk het voor u is om het geestelijk voedsel te vinden dat u nodig hebt, en u hebt zo vaak de gedachte geuit hoe gemakkelijk het voor ons moet zijn, die wonen in een grote stad als Kopenhagen, waar zoveel gelegenheid is om het evangelie te horen prediken in geest en in waarheid. Laat het een bemoediging voor u zijn dat de brief aan de Kolossenzen gericht werd tot mensen van wie de uitwendige omstandigheden leken op de uwe. God heeft niemand van u vergeten en Hij is bij machte u alles te geven wat u aan onderwijzing en lering nodig hebt.
In hoofdstuk 4:13-16 worden twee andere steden genoemd, namelijk Hierapolis en Laodicea. Het waren steden die dicht bij Kolosse lagen en vooral van Laodicea weten wij iets. U zult zich herinneren dat Johannes aan de gemeente daar schreef in Openbaring 3:14-22. Het is vreemd te moeten bedenken dat ongeveer dertig jaar nadat Paulus deze brief aan de Kolossenzen had geschreven en bevolen had dat zijn brief ook voorgelezen moest worden aan de gemeente te Laodicea, Johannes deze vreselijke woorden moest schrijven aan laatstgenoemde gemeente. In zo’n korte tijd kan er verval plaatsvinden! In de loop van dertig jaren was deze gemeente teruggevallen in de meest verschrikkelijke toestand van geestelijke dood. Hoevelen van u zijn al dertig jaar christen? Hoe was uw toestand dertig jaar geleden? Hoe is hij vandaag?

Hoe het evangelie Kolosse bereikte, weten wij niet met zekerheid, maar het is het meest waarschijnlijk dat het tijdens Paulus’ derde zendingsreis was. In Handelingen 19 lezen wij dat hij twee jaar in Efeze bleef en dat er zo’n krachtige opwekking ontstond dat het evangelie zich van Efeze naar alle omliggende gebieden verspreidde met het gevolg dat ‘allen, die in Asia woonden, het woord des Heren hoorden’ (vers 10). Toen gebeurden de dingen zeer snel! Zij hadden niet onze moderne mogelijkheden, maar zij hadden wat de gelovigen van onze tijd voor het merendeel missen, namelijk de Geest en de kracht Gods. Dat is het wat het werk van God bevordert en dat alleen.
Paulus kan het evangelie haast niet zelf naar Kolosse gebracht hebben. Uit Kolossenzen 2:1 zouden wij kunnen opmaken dat hij en de Kolossenzen elkaar nooit persoonlijk ontmoet hadden. Het was zonder twijfel Epafras, die zelf uit Kolosse kwam (4:12), die het evangelie naar zijn eigen stad heeft gebracht. Hij had de opwekking in Efeze beleefd en, door God gegrepen, was hij naar zijn geboortestad teruggegaan met de boodschap die zijn eigen leven zo volkomen had veranderd.

Recensies van lezers
Zoeken!
Uw klantgegevens
Welkom
U bent nog niet aangemeld:
Inloggen
Uw winkelwagentje
Leeg
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres b.v. Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584